Oldal kiválasztása

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

A megrendelés elválaszthatatlan részét képezi.
Hatályos: 2022.10.01.

Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai
Név: Komandor Lux Kft.
Székhely: 2700 Cegléd Bürgeház Dűlő 1.
Cégjegyzékszám: 13-09-113669
Adószám: 13982241-2-13
Képviselő: Szeleczki László
Telefonszám: +36 30 2740461
E-mail: diszpecser@komandor.hu
Honlap: https://komandorszekreny.hu/kesz-butorok/

Az ÁSZF hatálya, elfogadása
A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Szerződés tárgya
Komandor Lux Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelő által írásban jóváhagyott, a megrendelőlapon feltüntetett bútort (bútor elemeket, tartozékokat, kiegészítőket) a megrendelőnek elkészíti és Ceglédi telephelyén átadja. Igény esetén (külön díjazás ellenében) leszállítja, továbbá a bútort beszereli és beállítja megrendelés tartalma alapján.
A bútorok gyártásához, megrendelő által adott méretek esetében a megrendelőt terheli a méretek megadásával kapcsolatos teljes felelősség. Az esetleges méreteltérésekből adódó hibáért a Komandor Lux Kft. felelősséget nem vállal.

A rendelés véglegesítése
A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. Ön az ajánlat visszaküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
A rendelés aláírásával, valamint az előleg kifizetésével a megrendelő megerősíti, hogy valamennyi méret pontos. A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a rendelés leadására. Amennyiben Ön a rendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy rendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

A rendelés módosítása
Az adatok módosítására a rendelést követően nincs lehetőség, az ilyen jellegű változtatások új rendelésnek minősülnek.

Szállítás
A szerződés tárgyát képező megrendelt szolgáltatás (beszerelés) és a termék átvételének határidejében a felek közösen állapodnak meg, amely általában 30-45 nap. Komandor Lux Kft a megrendeléskor megadott szállítási címre viszi a megrendelt bútort. A megrendelő köteles ezen időpontban lehetővé tenni, hogy a szállító teljesítsen. Amennyiben a szállítási határidő a megrendelőnek felróható okból eredménytelenül telik el, úgy köteles megtéríteni a szállító költségeit (pl. fuvar és rezsi óra költség.)
Vételár
Tartalmazza a bútorok és kiegészítők árát Ceglédi telephelyi átadással. A KOMANDOR LUX Kft. vállalja az általa gyártott, bútor és tartozékainak szállítását és szerelését. Az árak forintban értendők és bruttó ár formátumban kerülnek feltüntetésre. (nettó ár +27% ÁFA) A megrendelés véglegesítése és az 50% vételár előleg kiegyenlítése után az árak nem változnak.

Fizetés
A megrendelő a szerződés/rendelés véglegesítésekor az általa választott bemutatóteremben a megrendelt termék illetőleg szolgáltatások ellenértékének 50%-át köteles a szállítónak előlegként megfizetni. Ezen összeg foglalónak minősül. A megrendelő elveszíti a foglaló összegét, ha eláll a szerződéstől. A megrendelő a termék, illetőleg a szolgáltatás teljes, az előleggel csökkentett ellenértékét a termék átadása, illetőleg a szolgáltatás teljesítése után fizeti meg a szállító végszámlája alapján az alábbiak szerint.
Készpénzes fizetés: A helyszínen történő készpénzes fizetési lehetőséget biztosítjuk. Kérjük, a pontos fizetendő összeget készítse elő. Banki átutalás: Amennyiben ezt a fizetési módot választja, kérjük, utalja át a fizetendő összeget, cégünk bankszámlájára az átvétel időpontját megelőzően.

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés
Eladó visszatarthatja az Áru átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy az Áru árának kifizetése sikeresen megtörtént. Amennyiben az Áru ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

Teljesítés
Az Eladó telephelyén Ceglédi átadással történik. Ha a szerződés szerint az árut az Eladó helyezi üzembe a teljesítést akkor kell az Eladó által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.
A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30-45 nap. Az Eladó késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek
A megrendelő az Áruval vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a fenti elérhetőségeken írásban terjesztheti elő. Az írásbeli panaszt a vállalkozás a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni.

Fogyasztóvédelmi eljárás
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

Békéltető testületi eljárás
Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Bírósági eljárás
Az ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Jótállás
A Komandor Lux Kft a termékekre 12 havi jótállást vállal. A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul. Garanciális meghibásodás az, amely a rendeltetésszerű használat során, anyaghibából a gyártónak felróható hibából adódik. A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze.
Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A vevő elveszíti az ingyenes garanciához való jogát a következő esetekben a termék a vevő hibájából sérült, a nem rendeltetésszerű használatból, nem megfelelő tisztításból, szakszerűtlen karbantartásból adódik. A jótállási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha a termék elháríthatatlan külső ok következménye. (beázás, páratartalom)!

Vonatkozó jogszabályok
A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak és az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések szabályairól
9/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Szerzői jogok
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Komandor Lux Kft.